top of page
Sign%2520here_edited_edited.jpg

Пълно
Счетоводно
Обслужване

Оперативно водене и
приключване на счетоводната отчетност

Осчетоводяване на първични и
съставяне на вторични счетоводни документи

Изготвяне и представяне в Националната агенция за приходите на справки - декларации по ЗДДС 

Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими
платежни документи за разплащания с бюджета.

Съставяне на амортизационен план
за дълготрайните активи.

Обработка на данните със счетоводен продукт,
с възможност за обмяна на информация по електронен път.

bottom of page