top of page

Европроекти

Подготвяме и отчитаме документите на фирми и предприятия желаещи и отговарящи на условията за кандидатстване по ПРОЕКТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МИКРО, МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

 • Целта на проекта е улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни  цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност.

 • По проекта могат да кандидатстват Юридически лица или ЕТ, регистрирани по ТЗ или Закона за кооперациите, или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата.

 • Тези микро, малки и средни предприятия трабва да са реализирали нетни приходи от продажби за финансовата 2021 година, както следва: 
  - Микропреприятия      - минимум 41 000 лв.
  - Малки предприятия   - минимум 82 000 лв.
  - Средни предприятия - минимум 123 000 лв.

 • Кандидатите трябва да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. и средносписъчния брой на персонала да е от поне едно заето лице.

 • Минималният размер на проекта е 3 000 лв, а максималния е 20 000 лв.
  Финансирането по процедурата е 100% безвъзмездно и няма изискване за съфинансиране от страна на кандидата

Подготвяме документи за кандидатстване по ЕВРОПРОГРАМИ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Подготвяме документи за кандидатстване по ЕВРОПРОГРАМИ ЗА ВСИЧКИ БИЗНЕСИ - включително и за най засегнатите от COVID-19 - секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Транспорт“ „Туризъм и Туроператорска дейност“, „Други дейности по хуманно здравеопазване“, „Поддържане на добро физическо състояние“ и др.


ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ.

 • Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията „COVID-19“

 • Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията „COVID-19“ на ОПИК
   

НАЦИОНАЛНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ( ОПИК )

 • 100% БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ в размер на 50 000 лв. за малки предприятия по процедура "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. 

 • За безвъзмездно финансиране по всички програми на ИСУН 2020 - по всички отворени процедури и електронно кандидатстване - за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 в Информационната Система за Управление и Наблюдение  на средствата от ЕС В България 2020.

 • За ефективно кандидатстване по схемата на Системата за Управрение на Националните Инвестиции (СУНИ)
   

За всички наши клиенти представяме отчитането им пред всички министерства, агенции и други общински, държавни, международни и дори „извънземни“ институции.

bottom of page