top of page
Sign%2520here_edited_edited.jpg

Годишно
Счетоводно

Приключване

Изготвяне и представяне
на годишни финансови отчети

Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО

Изготвяне и представяне
на годишни статистически форми

Изготвяне и представяне на
консолидирани годишни финансови отчети

bottom of page